Subsidies

toetsing en criteria

Subsidies door de Stichting Bergmansfonds

Bij beoordeling van de voorgelegde subsidieaanvragen wordt uitgaande van de statutaire doelstelling een aantal subsidievoorwaarden getoetst waaraan bij eventuele subsidieverstrekking moet worden voldaan.

De statutaire doelstelling luidt als volgt:
“De stichting heeft tot doel het beheer van het vermogen, alsmede het fungeren als steunfonds voor organisaties en instellingen op het gebied van zorg en welzijn in Tilburg en omgeving die het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden bevorderen uitgaande van het concept Positieve gezondheid, alles in de ruimste zin, en voorts het verwerven van fondsen daarvoor. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.”

Praktisch gezien wordt gekozen voor een benadering van gezondheid die aansluit bij het door de zorgsector breed gedragen concept Positieve gezondheid (M. Huber, 2012). Gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie in plaats van alleen in somatische of psychische zin. Hierbij ligt de focus op de kracht en eigen regie van mensen.

Criteria

Het bestuur hanteert bij de beoordeling de volgende specifieke criteria:

 • Er moet sprake zijn van een direct effect op een kwetsbare groep mensen in de samenleving van  Midden-Brabant (Hiertoe behoren de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk);
 • De belangstelling van het Bergmansfonds gaat vooral uit naar voor de regio en/of sector vernieuwende projecten waarbij eigen kracht en participatie van kwetsbare groepen in de samenleving voorop staat;
 • In de regel voorziet het Bergmansfonds niet in vergoeding van exploitatiekosten en investeringen. Wanneer het opstartkosten betreft kan hierop een uitzondering worden gemaakt;
 • Aanvragen, die afkomstig dienen te zijn van juridische rechtspersonen, kunnen nooit bestemd zijn voor wetenschappelijk onderzoek, privé doeleinden en medische technologie;
 • De bijdragen zijn in beginsel eenmalig;
 • Projecten mogen meerdere jaren beslaan, zolang er geen sprake is van een structurele activiteit;
 • Aandacht voor het vervolg van een project na de subsidiefase strekt tot aanbeveling;
 • Burgerinitiatieven kunnen voor subsidie in aanmerking komen als de continuïteit van het initiatief in voldoende mate kan worden aangetoond;
 • Overdraagbaarheid in de betekenis van beschikbaarheid voor anderen elders in de regio of daarbuiten, kan een extra aanbeveling voor het project vormen.

Procedure

Subsidieaanvragen moeten schriftelijk bij het bestuur worden ingediend met behulp van een standaard formulier. 

Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient u te voldoen aan alle criteria en dient u het aanvraagformulier volledig in te vullen. Het bestuur toetst alle aanvragen aan de criteria. Na de beoordeling in een bestuursvergadering ontvangt u schriftelijk bericht over het besluit van het bestuur.

Als u denkt met uw aanvraag aan de criteria te voldoen, 

Klik dan hier om een aanvraag in te dienen

Bij onduidelijkheid kan een mondelinge of schriftelijke toelichting bij de subsidieaanvrager worden gevraagd, o.a. een beschrijving van de financiële structuur van de organisatie (met name welke middelen regulier ter beschikking zijn).

Tevens kan in voorkomende gevallen de mening van (leden van) de Raad van Advies worden ingewonnen.

Besluiten ten aanzien van subsidiëring worden in een bestuursvergadering genomen.

Subsidieaanvragers worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het door het bestuur genomen besluit. Aan de toekenning van een bijdrage kan het bestuur bepaalde voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld een verantwoording van de feitelijke besteding van de subsidie.

beurs

Subsidie Stichting Bergmansfonds

 • Zorg- en welzijnssector
 • Midden-Brabant
 • Innovatief

subsidie-aanvragen

Subsidies voor projecten in de zorg- en welzijnssector, gericht op een kwetsbare groep mensen in de samenleving in Midden-Brabant, bij voorkeur met een voor de regio en/of sector vernieuwend karakter. Het fonds wil voor organisaties een stimulator zijn bij het realiseren van initiatieven, waarbij gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie wordt bevorderd. De focus ligt daarbij op de kracht en eigen regie van mensen.