Uw aanvraag

Is uw instelling op basis van de doelstelling van mening dat deze voor een projectsubsidie in aanmerking komt?

Uw subsidieaanvraag door uw bestuur dient tenminste vergezeld te gaan van de volgende informatie:

 • informatie over de rechtspersoonlijkheid of een verklaring dat een bestaande rechtspersoon de belangen van de aanvrager behartigt
 • korte beschrijving van uw activiteiten en doelstellingen
 • projectomschrijving: doel, doelgroep, aanpak, begroting, te verwachten resultaat voor bewoners van de regio Midden-Brabant. De projectomschrijving laat zien dat er bijvoorbeeld sprake is van een vernieuwend element in zorg en/of welzijn bij voorkeur voor een kwetsbare groep in de samenleving
 • zoveel mogelijk de structurele inbedding van de activiteit na de subsidieverlening
 • een beschrijving van de financiële structuur van de organisatie, met name welke middelen regulier ter beschikking staan
 • een overzicht van andere subsidieverstrekkers (fondsen) die in het kader van het project zijn benaderd of zullen worden benaderd en de al toegekende en toegezegde subsidiebedragen

De aanvraag kunt u op twee manieren doen:

 1. Met dit aanvraagformulier (Word-document)
  Vul dit formulier in en stuur het op. Dat kan per email of als geprinte versie.
  Stichting Bergmansfonds
  Postbus 1386
  5004 BJ Tilburg
  Tel: 013-5920162
  Fax: 013-4630823
  E-mail: info@bergmansfonds.nl
 2. Of gebruik onderstaand aanvraagformulier.

Aanvraag project

Titel *

Aanvrager

Aanvrager/organisatie *

Rechtspersoonlijkheid *

Adres *

Postcode en plaats *

Afdeling *

Contactpersoon *

Functie *

Telefoonnummer *

E-mail *

Projectomschrijving

1. Aanleiding en doel *

2.Doelgroep en noodzaak *

3. Plan van aanpak/activiteiten (incl. vernieuwend element) *

4. Resultaat voor bewoners van Midden-Brabant *

5. Tijdsplanning *

6. Begroting (duidelijk en realistisch) *

7. Continuïteit na subsidieverlening (indien van toepassing)

8. Andere financiers (incl. eventuele toezeggingen) *

9. Samenwerkende partijen (indien van toepassing)


ruimte voor eventuele nadere toelichting

Subsidie Stichting Bergmansfonds

 • Zorgsector
 • Midden-Brabant
 • Innovatief

subsidie-aanvragen

Subsidies voor projecten in de zorgsector, gericht op een kwetsbare groep mensen in de samenleving in Midden-Brabant, bij voorkeur met een voor de regio en/of sector (zorg)vernieuwend karakter. Het fonds wil voor (zorg)organisaties een stimulator zijn bij het realiseren van initiatieven, waarbij gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie wordt bevorderd. De focus ligt daarbij op de kracht en eigen regie van mensen.